Beleidsplan

STICHTING THESSALIKA ERGA

te Groningen

 

Beleidsplan voor de periode 2012-2016

 

De stichting stelt zich, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van haar statuten, ten doel archeologisch onderzoek in Thessalië (Griekenland) in de uitgebreidste zin des woords te bevorderen, met alle mogelijke wettelijke middelen. De stichting beoogt statutair noch feitelijk winst te behalen. Bij het nastreven van dat doel volgt het bestuur een beleid dat hierna in korte trekken is beschreven.

 

Het bestuur

bestaat in beginsel uit drie leden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij zijn allen archeoloog. De voorzitter hield zich tot 1 juli 2012 beroepshalve bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van de archeologie in onder andere Griekenland. Vanaf 1 juli 2012 werkt zij als vrijwillig onderzoeker op het gebied van de archeologie, onder andere in Griekenland. De secretaris en de penningmeester hebben als student geparticipeerd in onderzoek in Thessalië. De bestuursleden genieten geen honorering. Aantoonbaar voor de stichting gemaakte kosten worden hun desgewenst op declaratie vergoed.

 

Fondsenwerving

De stichting verwerft fondsen uit donaties en schenkingen en alle overige wettelijke middelen.

 

Te verstrekken subsidies: algemeen

De stichting stelt middelen ter beschikking voor activiteiten van wetenschappelijke aard op het gebied van de archeologie in Thessalië (Griekenland). Deze activiteiten kunnen bestaan uit opgravingen, studieprojecten (waaronder studiereizen), proefschriften, andere publicaties, congressen en tentoonstellingen; deze opsomming is niet limitatief bedoeld. De eigen arbeidskosten van de aanvragers komen in beginsel niet in aanmerking voor subsidiëring. Het bestuur beoordeelt binnenkomende aanvragen primair op hun inhoudelijke kwaliteit. Alleen aanvragen die voorzien zijn van een deugdelijke motivering en argumentatie en ruim voorafgaand aan het beoogde moment van besteding zijn ingezonden, worden in behandeling genomen.

 

De stichting heeft het voornemen in de jaren 2012-2016 subsidies te verstrekken voor de volgende onderzoeksprojecten

 

2012

Herbezoek aan alle archeologische sites die tijdens de surveys van hte GIA in de periode 1990-2006 zijn gevonden. Plaatsbepaling van iedere site met behulp van GPS, aanvulling vondstmateriaal, scherpere datering van iedere site en bepalen van de huidige staat (sommige sites zijn niet meer te vinden, andere blijken groter of kleiner dan voorheen aangenomen werd). Het team bestaande uit Groningse, Amsterdamse en Griekse studenten staat onder leiding van Prof. dr. Vladimir Stissi en Prof. dr. Reinder Reinders. Eveneens nemen drie Griekse archeologen deel aan de campagne.

 

2013

Afronding van het herbezoek aan de survey sites en geofysisch onderzoek van een aantal sites om de verstoring van de ondergrond en de aanwezigheid van bouwresten te bepalen. Daarnaast zal de Klassieke stad Halos (Magoula Plataniotiki) door middel van proefsleuven worden onderzocht.

 

2014

Voortzetting van geofysisch onderzoek en onderzoek door middel van proefsleuven van een aantal sites om de relatie van het materiaal aan de oppervlakte en in de ondergrond te testen.

 

2015 en 2016

Opgraving van gebouwen in de bovenstad van Halos.

 

Beleggingen

De stichting heeft haar vermogen belegd in een spaarrekening.

 

Bestedingsbudget

Voor besteding ter verwezenlijking van het doel van de stichting is in principe elk jaar het volledige saldo beschikbaar, na aftrek van de kosten van de stichting. De stichting maakt geen schulden.

 

Liquidatiesaldo

Mocht de stichting worden geliquideerd, dan wordt het eventuele batige liquidatiesaldo uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met verwante doelstelling.

 

1 september 2012

 

Download pdf bestand