Beleidsplan

STICHTING THESSALIKA ERGA

te Groningen

Beleidsplan voor de periode 2018-2022

De stichting stelt zich, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van haar statuten, ten doel archeologisch onderzoek in Thessalië (Griekenland) in de uitgebreidste zin des woords te bevorderen, met alle mogelijke wettelijke middelen. De stichting beoogt statutair noch feitelijk winst te behalen. Bij het nastreven van dat doel volgt het bestuur een beleid dat hierna in korte trekken is beschreven.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Drie van hen vervullen de functies van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zijn allen archeoloog en hebben als student en/of onderzoeker geparticipeerd in onderzoek in Thessalië. De bestuursleden genieten geen honorering. Aantoonbaar voor de stichting gemaakte kosten worden hun desgewenst op declaratie vergoed.

Fondsenwerving

De stichting verwerft fondsen uit donaties, schenkingen en alle overige wettelijke middelen.

Te verstrekken subsidies: algemeen

De stichting stelt middelen ter beschikking voor activiteiten van wetenschappelijke aard op het gebied van de archeologie in Thessalië (Griekenland). Deze activiteiten kunnen bestaan uit opgravingen, studieprojecten (waaronder studiereizen), productiekosten voor proefschriften en andere publicaties, congressen en tentoonstellingen; deze opsomming is niet limitatief bedoeld. De eigen arbeidskosten van de aanvragers komen in beginsel niet in aanmerking voor subsidiëring. Het bestuur beoordeelt binnenkomende aanvragen op hun inhoudelijke kwaliteit. Alleen aanvragen die voorzien zijn van een deugdelijke motivering en argumentatie en ruim voorafgaand aan het beoogde moment van besteding zijn ingezonden, worden in behandeling genomen. Als tegenprestatie leveren de gesubsidieerden binnen een maand na afronding van het (deel)project waarvoor de subsidie is verstrekt, een beknopt verslag over de werkzaamheden in bij de secretaris. Dit wordt verwerkt in het Activiteitenverslag van de stichting.

De stichting heeft het voornemen in de jaren 2018-2022 subsidies te verstrekken voor de volgende onderzoeksprojecten

  1. Ondersteuning van de publicaties van de resultaten van de opgravingen in de Hellenistische stad Halos. Dit betreft het Huis van de Tobbe, het Huis van Agnostos en de Zuidoostpoort.
  2. Het landschap rond Halos, project: Landscape and environmental survey, 2018-2022. Onderzoek naar het fysieke landschap rond Halos.
  3. Byzantijns Almiros. Medewerking aan de publicatie over ligging, functie, aardewerk, andere materiaalgroepen van Byzantijns Almiros.

Beleggingen

De stichting heeft haar vermogen belegd in een spaarrekening.

Bestedingsbudget

Voor besteding ter verwezenlijking van het doel van de stichting is in principe elk jaar het volledige saldo beschikbaar, na aftrek van de kosten van de stichting. De stichting maakt geen schulden.

Liquidatiesaldo

Mocht de stichting worden geliquideerd, dan wordt het eventuele batige liquidatiesaldo uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met verwante doelstelling.

1 mei 2018

Beleidsnotitie Stichting Thessalika Erga 2018-2022